.


غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


.


معاون توسعه مديريت و منابع


علیرضا حاتم زاده - معاون آموزش


ناهید مسلمی - معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت


رضا نصری - مدیرکل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل


رحمت اله مهنی - مدیرکل دفتر مرکزی حراست


.
  مدیر کل دفتر گزینش


عزت اله اردشیری - مديرکل دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


رضا باجولوند - رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای


آرش بهرامي - مديرکل دفتر توسعه فنآوري هاي نوین آموزشي


يعقوب نماينده - مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی


علیرضا طاهرپور شلمانی - مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی


حبیب عرفان منش - مدیرکل دفتر راهبري اجراي آموزش


ناصر دليري - ذی حساب و مديركل امور مالي


علی فروزش - مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی


داود ناصری امید- مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی


اصغر فیضی - مدیرکل دفتر پژوهش،طرح و برنامه ريزي


رضا احمدی زلتی- مديركل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای


مهدی دارایی - مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت


ربابه بهرامی - معاون روابط عمومی و امور بین الملل


ارتباط با مسئولان