" سال 1398 ؛ رونق تولید "                                      

صفحه اصلي|پست الكترونيكي|منشور اخلاقي سازمان|English|حفظ حریم شخصی|توافق سطح خدمات
جستجوي پيشرفتهجستجو در وب
? اخبار > مرکز آموزش بین المللی تورین وابسته به ILO


نسخه چاپي  ارسال به دوست


مرکز آموزش بین المللی تورین وابسته به ILO

مرکز آموزشی تورین واقع در شمال ایتالیا در شهر تورین یکی از مراکز غیر انتفاعی و آموزشی سازمان جهانی کار است، این مرکز نهاد تخصصی سازمان ملل بوده و فعالیت آن در راستای عدالت اجتماعی و حقوق مشخص بین المللی حقوق کار و حقوق بشر می باشد. این مرکز علاوه بر تاکید بر منشور حقوق کار، اشتغال ، اشتغالزایی ، گفتمان اجتماعی و مدیریت فرایند های توسعه ای را نیز مورد تاکید قرار می دهد.مرکز مذکور به وسیله یک هیات سه جانبه و به ریاست مدیر کل ILOاداره می شود، از 200نفر پرسنل مرکز نامبرده تعداد کثیری مسئول طراحی و سازماندهی برنامه های آموزشی هستند این افراد در زمینه تکنولوژی نوین آموزشی ، تهیه و تولید مواد آموزشی ، خدمات کتابخانه ای و مستند سازی ، ترجمه همزمان متخصص می باشند. هسته سرمایه گذاری مرکز تورین، سازمان جهانی کار، دولت ایتالیا و چند حامی دیگر می باشند این مرکز بصورت نهاد آموزش فنی و حرفه ای شناخته شده است و سطوح آموزشی آن از دوره های فوق لیسانس تا دوره های آموزشی در حین خدمت می باشد. به کارگیری روشهای آموزشی و استفاده نوین از وسایل آموزشی چند رسانه ای با تاکید بر کار عملی ، بازدید های علمی از موسسات، مراکز و سازمانها در ایتالیا و خارج از کشور مذکور از ارکان اصلی متدولوژی مرکز تورین است ، آموزشهای این مرکز ویژه مدیران و روسای دولتی و خصوصی ، مراکز آموزشهای فنی و حرفه ای ، سازمانهای کارگری و کار فرمایی بوده و دوره ها به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، پرتغالی ، روسی و اسپانیایی برگزار می گردد. خدمات مشاوره ای از جمله تعیین نیاز های آموزشی ، طراحی آموزشی متناسب ، مشارکتهای فنی از جمله مواردی است که در حیطه عملکرد موسسه تورین می گنجد.هر موسسه یا نهاد موظف به ثبت نام و معرفی شرکت کنندگان می باشد و آموزشهای کارگری مستلزم ارائه دعوتنامه از سوی مرکز تورین است ، هزینه شهریه شامل دوره های آموزشی و مسافرتهای علمی و هزینه روزانه شامل هزینه اقامت ، خوراک و پول روزانه به مبلغ 17یورو می باشد. انواع آموزشهای مرکز تورین عبارتند از برگزاری دوره های آموزشی در داخل مرکز، برگزاری تورهای آموزشی در داخل و خارج از ایتالیا ،آموزش از راه دور و آموزش سازمان ها می باشد. هدف اصلی تورین افزایش توان و ظرفیت دولتها، سازمان های کارگری و کار فرمایی و دیگر بخشهای اجتماعی/اقتصادی است تا نقش فعال و بسزایی در توسعه اقتصادی /اجتماعی کشور و منطقه متبوع داشته باشند، این مرکز حول موضوعات ذیل فعالیت دارد که تنها بر اساس رسالت و هدف اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران تنها بر رشته های مرتیط با اهداف سازمان خواهیم پرداخت: اشتغال،توسعه موسسات ،برابری جنسیتی ،جهانی سازی ،مبارزه با ایدز و HIV،اقتصاد در بخش غیر رسمی ،متدولوژی آموزشی و فن اوری اطلاعات ،استانداردهای بین المللی کار ،توسعه داخلی ،مدیریت توسعه ،اقتصاد خرد ،مهاجرت،ایمنی و بهداشت شغلی ،فقر زدایی،مدیریت بخش دولتی،گفتگوی اجتماعی ،آموزشهای فنی و حرفه ای و آموزشهای کارگران . رشته هایی که نیاز های سازمان آموزش فنی و حرفه ا ی را در بر می گیرد عبارتند از :اشتغال و توسعه مهارت ،توسعه موسسات ،توسعه داخلی ،مدیریت توسعه ،مدیریت بخش دولتی ،ایمنی بهداشت شغلی و اموزش های فنی و حرفه ای که به ترتیب به آن خواهیم پرداخت اشتغال و توسعه مهارت: هدف از آموزش این رشته پاسخگویی به نیاز های دولت و جستجوی سیاستی کارا برای مبارزه با بیکاری،اشتغال ناقص ،بهره وری کم و فقر در کشورهای در حال توسعه می باشد،استفاده از کارگاههای آموزشی روشهای کاربردی و عملی مناسب از جمله ابزارهای این رشته است .موضوعات اصلی رشته شامل :بازار کار ،تجزیه و تحلیل بازار کارو ارزیابی تاثیرات اموزشهای فنی و حرفه ای و موضوعات دیگری نظیر کار شایسته ،اقتصاد در بخش غیر رسمی و ارتباط میان فقر جنسیتی می باشد. شرکت در این دوره برای افرادی که در سیاستگذاری های اموزشی و اشتغال فعالیت می کنند توصیه می شود هدف از برگزاری این دوره افزایش کیفیت و ارتقا تاثیرات سیاستهای اموزش و اشتغال است. شرکت کنندگان پس از پایان این دوره درک عمیق تری نسبت بازار کار خواهند یافت و اطلاعات خود را به روز نموده و قدرت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات ،بررسی روشها و اهداف ارتقا بازار کار را خواهند یافت. دوره های آموزشی زیر گروه مربوط به این اشتغال و توسعه مهارت شامل موارد ذیل می باشد: • اشتغال ،جنسیت و فقر • آنالیز سیاستهای اموزشی • مدیریت موسسات آموزشی • تجزیه و تحلیل تاثیرات آموزش فنی و حرفه ای • اشاعه کار شایسته در بخش غیر رسمی اشتغال ،جنسیت و فقر: این دوره به بررسی استانداردهای جهانی کار و نحوه اجرای ان با رویکرد به کار زنان ،مشکلات این قشر ،نحوه حل مشکلات و نیز سیاستها و اقدامات ارتقا برابری در اشتغال می پردازد.شرکت کنندگان در نهایت با توجه به موقعیت زنان در کشورهای خود قادر به تجزیه و تحلیل آموخته های خود می باشند و نیزبه فنون آموزش و طراحی فعالیتهای اموزشی /اطلاعاتی برای برگزاری دوره های مشابه در سطح ملی کاملا اشنا خواهند شد .رشته مذکور در قالب یک دوره دو هفته ای در مرکز تورین و دفنر ILOدر ژنو به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد. آنالیز سیاستهای آموزشی: تعدادی از کشور ها در صدد ایجاد تغییرو تحول در سیستم آموزش حرفه ای خود هستند دولتهای متبوع به رقابت ملی و بهبود فرصت های بازار کار برای جویندگان کار در مواقع بحران اقتصادی بسیار تاکید می کنند .هدف از برگزاری این دوره بهبود فراگرد سیاستگذاری آموزشی و کیفیت این سیاستها و مشارکت یکسان سیستم آموزش با میزان تقاضای اقتصادی /اجتماعی است ،شرکت کنندگان در پایان این دوره قادر به بررسی عرضه و تقاضا در سیستم آموزشی ملی ،پژوهش میدانی ،بررسی موانع و اصلاح سیاستهای اموزشی خواهند بود. مدیریت موسسات اموزشی: امروزه مساله کیفیت در آموزشهای فنی و حرفه ای و سیستم VETدر الویت قرار دارد .این دوره مهارتهای مدیریتی افراد مسئول در موسسات اموزشهای فنی و حرفه ای را ارتقا می بخشد بعد از پایان این دوره شرکت کنندگان با مهارت های مدیریتی و مهارتهای خاص مدیریت موسسات اموزشی آشنا خواهند شد ،موضوعات اموزشی شامل :تغییر محیط اموزشی ،روند های بهبود بخش آموزشی ،وظایف و تواناییهای مدیران آموزشی ،مدیریت مربیان و تسهیلات آموزشی ،اطلاعات و منابع آموزشی ،تهیه و تدوین برنامه درسی ،مدیریت کیفی و عملکرد دو جانبه با سرمایه گذاران می باشد. ارزیابی آموزشهای فنی و حرفه ای: بعد از پایان این دوره شرکت کنندگان با ارزیابی بهتر برنامه ها و همچنین اهداف ارزشیابی ،روشها و فنون تکمیلی ان آشنا خواهند شد . کار شایسته: کار شایسته موضوع جدیدی است که به سیاستها و فعالیتهایی که سبب ارتقا کار در بخش غیر رسمی می شود می پردازد ،این رشته توسعه مهارت ،ارتقا موسسات کوچک ،بهبود شرایط شغلی در موسسات کوچک و بسط حمایتهای اجتماعی را در بر می گیرد ،شرکت کنندگان در این رشته با نظرات جدید و مطلوبی برای بررسی مشکلات رایج آشنا خواهند شد. مدیریت توسعه: مرکز آموزشی تورین در راستای مدیریت صحیح و توسعه پایدار ،اقدام به برگزاری یک سری دوره های آموزشی با هدف افزایش تخصص و هماهنگی در مدیریت منابع دولتی نموده است این دوره ها با مشارکت موسسات بین المللی نظیر بانک جهانی ،بانکهای توسعه منطقه ای ،دانشگاههای جهانی و سازمان توسعه و مشارکت اقتصادیOECDبرگزار می شود ،مدیریت توسعه در 4گرایش تدریس می شود :مدیریت تدارکات ،مدیریت پروژه ،توسعه داخلی و دوره های کارشناسی ارشد مدیریت تدارکات: این دوره شامل دوره های تخصصی مدیریت تدا کات و تامین تجهیزات ،مدیریت تدارکات امور ساختمانی ،مدیریت تدارکات سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت تدارکات بخش بهداشت ،مدیریت تدارکات بخش دولتی ،آموزش مربیان در رشته تدارکات دولتی مدیریت پروژه: در این رشته کلیه مراحلی که یک پروژه سپری می کند از جمله کار گروهی و مهارتهای بین افراد آموزش داده می شود ،رشته های خاص مدیریت پروژه عبارتند از :مدیریت پروژه های همکار های فنی ،مدیریت پروژه هایی که با سرمایه گذاری بانک جهانی انجام می شود و مدیریت پروژه هایی که با بودجه بانک جهانی انجام می شود. توسعه داخلی: برنامه ای توسعه داخلی عبارتند از :رشته ای ICTبا ارئه مدرک کارشناسی در این رشته،دسترسی به کتابخانه تخصصی ،بانک اطلاعاتی ،خبرنامه ها ،مقالات الکترونیکی ،آموزشهای در حین خدمت و مشاوره شغلی دوره های کارشناسی ارشد: دانشگاه تورین در تعداد کثیری از رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه دانشجو می پذیرد رشته ها عبارتند از:مدیریت توسعه ،تخصص در قانون بین المللی کار،تخصص در پروژه های فرهنگی توسعه توسعه موسسات موسسات رکن اساسی اشتغال محسوب می شوند ،لذا توسعه موسسات فرصتهای بیشتری را برای کار شایسته برای مردان و زنان ایجاد می نماید آموزشهای ILOدر این حوزه عبارتند از : آموزش کار آفرینی ،بهبود شرایط کار برای موسسات کوچک ،خدمات مالی ،خدمات توسعه شغلی،کار آفرینی جوانان ،مدیریت نیروی انسانی ،کیفیت کار و بهبود بهره وری ،توسعه اقتصاد داخلی آموزش کار آفرینی : در این رشته جوانان با فرهنگ کار آفرینی واشتغالزایی در موسسات کوچک آشنا می شوند همچنین مربیان موسسات آموزشهای فنی و حرفه ای را با هر انچه که یک کار افرین باید بداند آشنا خواهیم کرد بهبود شرایط کار در موسسات کوچک آگاهی سیاستگذاران نسبت به مسائل مربوط در توسعه موسسات کوچک،افزایش توان طراحی و اجرای اصلاحیات در سیاست مشاغل کوچک از جمله موضوعاتی است که در این رشته به آن پرداخته می شود. خدمات مالی اکثرا ،صاحبان صنایع کوچک از عدم دسترسی به بودجه کافی شکایت دارند شرایط بسیار دشوار و فقدان اعتبار از جمله موانعی بشمار می روند که مردان و زنان بسیاری را از کسب وام هایی برای توسعه موسسات کوچک محروم ساخته است لذا این موسسات با چالشهای عدیده ای مواجه می شوند رشته های اموزشی ذیل برای رفع مشکلات مربوط به این بخش طراحی شده است : مدیریت موسسات کوچک در راستای عملکرد صحیح ،ضمانت کاری برای موسسات کوچک،ضمانت بودجه برای موسسات کاری ،معرفی موسسات کوچک به اتحادیه هایی خاص خدمات توسعه شغلی خدمات توسعه شغلیBDS به رشد و عملکرد بهتر موسسات کمک می کند BDSشامل اطلاعات ،آموزش ،مشاوره شغلی ،خدمان مشاوره ای و بازاریابی ،مشارکت در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ،خودیاری فنی می باشد.موارد نامبرده اکثرا در سطح موسسات متوسط و بزرگ استفاده می شود رشته هایی که در این شاخه با مساعدت بخش اشتغال ILOبرگزار می گردد عبارتند از: توسعه بازار های تجاری برای BDS،مدیریت BDS،توسعه پیوسته SMEاصول و مبانی عملی با مشارکت یونیدو توسعه کارآفرینی زنان برای اینکه جایگاه زنان در اهمیت کارآفرینی ،اشتغالزایی و فقرزدایی شناخته شود رشته های ذیل با مشارکت ILOبرگزار می گردد: سیاستها و استرتژیهای ارتقا کارآفرینی زنان ،اموزش BDSیا خدمات شغلی ،تربیت مشاور و مربی برای اموزش زنان در رشته کار آفرینی و رشد شغلی مدیریت منابع انسانی رابطه میان بهبود شرایط کار و افزایش بهره وری با عملکرد صحیح مدیران و صاحبات مشاغل تثبیت می شودبرای مدیریت منابع انسانی رشته های زیر پیشنهاد می شود: بهبود بهره وری با عملکرد صحیح در مدیریت منابع انسانی ،توسعه سیاست بهره وری ملی ،بهبود کیفیت شغلی در موسسات کوچک مرضيه ادبي مهذب كارشناس پژوهش
تاریخ درج خبر : سه شنبه ٥ دی ١٣٨٥ | ساعت درج خبر : | تعداد نمایش خبر : 5026

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

صفحه اصلي|بروشور|پست الكترونيكي|تربيت مربي|منشور اخلاقي سازمان|English
بازديدکنندگان اين صفحه:142010|بازديدکنندگان امروز:21616|کل بازديدکنندگان:109947375|بازديدکنندگان آنلاين:29|زمان بارگزاري صفحه:0.6501ثانيه